fbpx

Regulamin konkursu

REGULAMIN KONKURSU ZAMOTANI.PL

I.POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1

Niniejszy Regulamin określa warunki, na jakich odbywa się konkurs pod nazwą „Zamotani” zwany dalej „Konkursem”. Przedmiotem Konkursu jest wybór najlepszych zdjęć przedstawiających temat Konkursu.

§ 2

1. Organizatorem Konkursu jest strona www.zamotani.pl

§ 3

Konkurs jest organizowany na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, na stronie serwisu Facebook.com dla użytkowników, którzy są fanami profilu Zamotani.pl na Facebooku (adres URL: http://www.facebook.com/Zamotani)

§ 4

Konkurs trwa od 4.09.2012 do 18.09.2012 r. (do godz. 23.59).

 II. UCZESTNICY KONKURSU

 § 1

Uczestnikami Konkursu mogą być osoby pełnoletnie, które w dniach 4.09.2012 do 18.09.2012 prześlą na adres: marta@zamotani.pl zdjęcie przedstawiające temat Konkursu, a także: imię, nazwisko oraz tytuł pracy. Adres e-mail Uczestnika Konkursu będzie znany wyłącznie Organizatorowi Konkursu i nie będzie udostępniany osobom trzecim ani wykorzystywany w innym celu niż realizacja Konkursu.

 § 2

Uczestnikami Konkursu nie mogą być pracownicy ani osoby pozostające w stosunku zlecenia lub w innym stosunku prawnym, do którego stosuje się przepisy o zleceniu z Organizatorem Konkursu oraz członkowie rodzin wskazanych osób, do drugiego stopnia pokrewieństwa.

§ 3

Dane osobowe przekazane Organizatorowi przez wyłonionych laureatów Konkursu będą przetwarzane w celu realizacji Konkursu. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak ich niepodanie uniemożliwi laureatom otrzymanie nagród.

III. ZASADY I PRZEBIEG KONKURSU

§ 1

1. Nad prawidłowym przebiegiem Konkursu i przyznaniem nagród czuwa Organizator.

2. Wybór zwycięskich zdjęć zostanie dokonany przez jury. Decyzja jury będzie wiążąca i ostateczna.

3. Jury wybierze 5 fotografii najlepiej realizujących temat Konkursu.

 § 2

1. Aby przystąpić do Konkursu należy:

mieć status fana profilu Zamotani na Facebooku

zapoznać się z Regulaminem Konkursu, który znajduje się na stronie: http://zamotani.pl/regulamin

przesłać na adres: marta@zamotani.pl zdjęcie realizujące temat Konkursu

2. Celem postawionym przed uczestnikami Konkursu jest przesłanie zdjęcia, które kojarzy się uczestnikowi z macierzyństwem, miłością i bliskością.

3. Jury podczas wyłaniania zwycięzców będzie brać pod uwagę: ujęcie tematu, kreatywność, oryginalność oraz jakość wykonania zdjęcia.

4. Warunkiem udziału w Konkursie jest przesłanie zdjęcia w terminie od 4.09.2012 do 18.09.2012 do godziny 23:59.

5. Każdy z uczestników Konkursu może przesłać tylko jedno zdjęcie.

6. Zamieszczając swoje zgłoszenie, Uczestnik oświadcza i potwierdza, że zgłoszone do Konkursu zdjęcie jest jego własnością i zostało wykonane przez niego samego oraz, że przysługują mu autorskie prawa majątkowe i osobiste do tego zdjęcia, w tym prawo do wysyłania go na Konkurs.

7. Organizator zastrzega, że wszelkie formy nieuczciwej rywalizacji są zabronione. Tym samym, w uzasadnionych przypadkach, gdy któryś z Uczestników dopuści się takich praktyk, Organizator ma prawo usunąć jego zdjęcie z Konkursu. Organizator nie ponosi odpowiedzialności karnej za prace, które w jakikolwiek sposób naruszają prawa osób trzecich.

8. Rozstrzygnięcie Konkursu (opublikowanie wyników) nastąpi najpóźniej 28.09.2012 r. o godz. 20:00 na profilu Zamotani.pl na Facebooku.

9. Imiona i nazwiska laureatów (zgodnie z danymi udostępnionymi przez uczestników) wraz ze zwycięskimi pracami zostaną opublikowane na profilu Zamotani.pl na Facebooku.

IV. NAGRODY

 § 1

W konkursie przewidziano następujące nagrody:

1. Nagroda za I miejsce: Indywidualna konsultacja, która odbędzie się na terenie Warszawy w terminie i miejscu uzgodnionym przez organizatora konkursu. Konsultacja może odbyć się także w okolicach Warszawy za dodatkową opłatą za dojazd. Konsultacja będzie trwała 1 godzinę, podczas której laureat konkursu będzie mógł nauczyć się jednego wiązania na specjalnej lalce instruktażowej. Celem konsultacji jest także dopasowanie odpowiedniej chusty do laureata, którą ufundowała firma Little Frog (http://www.littlefrog.pl/chusty/). Chustę przekaże organizator konkursu w terminie 1-2 tygodni od odbycia się konsultacji. Realizacja nagrody głównej nastąpić może od momentu ogłoszenia wyników i będzie ważna przez 3 miesiące.

2. Nagroda za II miejsce: Miziaczek od firmy Maylily

3. Nagroda za III miejsce: 50% zniżki na indywidualną konsultację, która odbędzie się na terenie Warszawy w terminie i miejscu uzgodnionym przez organizatora konkursu. Konsultacja może odbyć się także w okolicach Warszawy za dodatkową opłatą za dojazd. Konsultacja będzie trwała 1 godzinę, podczas której laureat konkursu będzie mógł nauczyć się jednego wiązania na specjalnej lalce instruktażowej. Realizacja nagrody nastąpić może od momentu ogłoszenia wyników i będzie ważna przez 3 miesiące.

4. Nagroda za IV miejsce: 25% na zakup książek w internetowej księgarnii Mamania.pl ważny do 31.12.2012 roku

5. Nagroda za V miejsce: 25% zniżki na indywidualną konsultację, która odbędzie się na terenie Warszawy w terminie i miejscu uzgodnionym przez organizatora konkursu. Konsultacja może odbyć się także w okolicach Warszawy za dodatkową opłatą za dojazd. Konsultacja będzie trwała 1 godzinę, podczas której laureat konkursu będzie mógł nauczyć się jednego wiązania na specjalnej lalce instruktażowej. Realizacja nagrody nastąpić może od momentu ogłoszenia wyników i będzie ważna przez 3 miesiące.

V. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 1

1. Zgłoszenie uczestnictwa w Konkursie oznacza wyrażenie przez Uczestnika Konkursu zgody na zamieszczenie jego wizerunku, przesłanych prac oraz niektórych danych wymienionych w § 9 (imienia i nazwiska) we wszystkich materiałach, niezależnie od formy ich wyrażenia, mających za przedmiot propagowanie Konkursu oraz relacje z jego przebiegu. Autorzy zdjęć z chwilą przesłania prac Organizatorowi upoważniają go do korzystania z nich w zakresie i celu opisanym powyżej, w tym zwielokrotniania ich w dowolnej formie i dowolną techniką oraz rozpowszechniania ich we wszystkich możliwych środkach przekazu przez czas trwania Konkursu oraz później z podpisem autora.

2. Uczestnik oświadcza, że przysługują mu autorskie prawa osobiste i majątkowe do zgłoszenia do Konkursu zdjęcia i prawa te nie są obciążone prawami osób trzecich oraz jest uprawniony do rozporządzania nim w zakresie i celu opisanym w ust.1.

3. Organizator samodzielnie lub na wniosek innych użytkowników ma prawo usunąć zdjęcie z Konkursu z powodu nieprzestrzegania zasad Regulaminu (w tym w szczególności, gdy zaistnieje podejrzenie, że naruszono cudze prawa autorskie) bądź zasad korzystania z serwisu Facebook.com. Organizator ma również prawo usunięcia zdjęcia z Konkursu, jeśli uzna, że w sposób ewidentny nie jest ono związane z tematem Konkursu.

4. Organizator nie ponosi kosztów związanych z dostarczeniem prac konkursowych przez uczestników Konkursu.

5. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za problemy techniczne powstałe w trakcie przesyłania materiałów konkursowych.

6. Organizator ponosi koszty przesyłki nagród przyznanych w Konkursie.

7. W kwestiach nieuregulowanych Regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego.

8. Zasady Konkursu dostępne są w Regulaminie

9. Zgłoszenie zdjęć do Konkursu jest równoznaczne z akceptacją warunków zapisanych w niniejszym Regulaminie.

10. Organizator zastrzega sobie prawo do nieodpłatnego wykorzystania wszystkich prac do celów ekspozycyjnych i promocyjnych oraz publikacji w formie elektronicznej z zaznaczeniem imienia i nazwiska autora.

11. Regulamin wchodzi w życie z dniem 4.09.2012 r.

12. Wszelkie pytania dotyczące Konkursu należy kierować pocztą elektroniczną na adres:  marta@zamotani.pl